1-5 سوالات تحقیق6
1-6 فرضیه های تحقیق6
1-7 مدل تحقیق7
1-8 متغیرها و واژه های کلیدی7
1-9 حدود مطالعاتی12
1-9-1 قلمرو مکانی تحقیق12
1-9-2 قلمرو زمانی تحقیق12
1-9-3 قلمرو موضوعی تحقیق12
فصل دوم: مرور ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه15
2-2 مبانی نظری تحقیق15
2-2-1 تعریف اخلاق15
2-2-1-1 تعاریف و دیدگاه بزرگان از اخلاق16
2-2-1-2 اهمیت اخلاق16
2-2-1-3 انواع اخلاق17
2-2-2 اخلاق حرفه ای17
2-2-2-1 مفهوم اخلاق حرفه‌ای18
2-2-2-2 ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای18
2-2-2-3 ویژگی‌های افراد دارای اخلاق حرفه‌ای19
2-2-2-4 نظام‌های عمده اخلاق حرفه ای20
2-2-2-5 عوامل پایه‌ای و اساسی در اخلاق حرفه ای از دیدگاه زیونتس21
2-2-2-6 ضرورت ترویج اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات22
2-2-2-7 آموزش‌های لازم در خصوص ترویج اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات23
2-2-2-8 وظایف مدیران در اخلاقی کردن سازمان‌ها23

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-2-2-9 ضمانت اجرای رعایت قواعد اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات24
2-2-2-10 مهمترین ضرورت اجرای قوانین در خصوص رعایت قواعد اخلاقی24
2-2-2-11 مشکلات و موانع اخلاق حرفه‌ای25
2-2-2-12 عوامل تأثیرگذار بر اخلاق حرفه‌ای از نظر پنیو25
2-2-2-13 موانع رشد اخلاق حرفه‌ای در سازمانها ، موسسات و محیط های کسب وکار26
2-3 اخلاق حرفه ای در حسابداری29
2-4 سبک های رهبری31
2-4-1 تعاریف رهبری31
2-4-2 ویژگیهای شخصیتی رهبر31
2-4-3 مدلهای رهبری32
2-4-4 نظریات موقعیتی و اقتضایی34
2-4-4-1 نظریه مسیر- هدف34
2-4-4-2 دوره (سیکل) زندگی34
2-4-4- 3 نظریه جایگزینی رهبری35
2-4-4-4 نظریه اسنادی رهبری35
2-4-4- 5 نظریه رهبری فره مند36
2-4-4-6 نظریه رهبری ممتاز37
2-4-4-7 رهبری تیمی37
2-4-4-8 رهبری خدمتگزار38
2-4-4-9 رهبری تحول آفرین38
2-4-5 سبک های نوین رهبری مالی38
2-4-5-1-سیستم کنترل کیفیت در موسسه های حسابرسی39
2-4-5-2-تعریف مدیریت بر مبنای فعالیت40
2-4-5-3-هزینه یابی بر مبنای فعالیت40
2-4-5-4-سیستم مدیریت هزینه42
2-4-5-5-حسابداری سنجش مسئولیت43
2-4-5-6-مدیریت به موقع موجودی44
2-5 پیشینه تحقیق45
2-5-1 مطالعات انجام شده در جهان45
2-5-2 مطالعات انجام شده در ایران47
2-6 خلاصه فصل50
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه53
3-2 بررسی نوع پژوهش53
3-3 روش پژوهش53
3-4 متغیرهای پژوهش54
3-5 جامعه و نمونه آماری55
3-6 روشهای جمع‌آوری اطلاعات57
3-7 تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری59
3-8 روش های تجزیه و تحلیل آماری60
3-8-1 آزمون t استیودنت برای بررسی وضعیت متغیرها61
3-8-2 تحلیل همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS 1961
3-8-3 تحلیل رگرسیون با نرم افزار SPSS 1962
3-8-4 تحلیل مدل معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL65
3-9 خلاصه فصل68
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4-1 مقدمه72
4-2 آمار توصیفی72
4-3 آمار استنباطی72
4-3-1 نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه اول73
4-3-1-1 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش73
4-3-1-2 آمار استنباطی مربوط به پرسشنامه اول73
4-3-2 نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه دوم74
4-3-2-1 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش (پرسشنامه دوم)74
4-3-2-2 بررسی نرمال بودن توزیع داده ها75
4-3-2-3 بررسی فرضیه اول:76

4-3-2-4 بررسی فرضیه دوم:77
4-3-2-5 بررسی فرضیه سوم:78
4-3-2-6 بررسی فرضیه چهارم:79
4-3-2-7 نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون79
4-4 برآورد و آزمون مدل های پژوهش82
4-4-1 سنجش مدل اندازه گیری ارزشهای فردی………………………………………………………………………………………………………83
4-4-2 سنجش مدل اندازه گیری الزامات قانونی……………………………………………………………………………………………………….85
4-4-3 سنجش مدل اندازه گیری مسئولیت پذیری……………………………………………………………………………………………………..86
4-4-4 سنجش مدل اندازه گیری رازداری و بیطرفی………………………………………………………………………………………………….88
4-4-5 آزمون مدل ساختاری پژوهش (مدل کامل) ……………………………………………………………………………………………………90
4-5 خلاصه فصل92
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه95
5-2 بررسی توصیفی نتایج پژوهش95
5-2-1 نتایج حاصل از بررسی متغیرهای پژوهش (پرسشنامه اول)95
5-2-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیات پژوهش (پرسشنامه دوم)96
5-2-2-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول97
5-2-2-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم97
5-2-2-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه سوم97
5-2-2-4 نتایج حاصل از بررسی فرضیه چهارم97
5-2-2-5 نتایج حاصل از بررسی فرضیه اصلی98
5-2-2-6 نتایج حاصل از برازش مدلهای پژوهش98
5-3 توجه به سایر پژوهشها99
5-4 محدودیتهای پژوهش101
5-5 پیشنهادهای پژوهش101
5-5-1 پیشنهادهای کاربردی101
5-5-2 پیشنهاد برای پژوهشهای آتی102
منابع105
پیوست109
فهرست جداول شماره صفحه
جدول 1-1: مولفه های سبک رهبری ……………………………………………………………………………………………………….10
جدول 3-1: فرایند تعیین حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………57
جدول 3-2: نتایج آزمون پایایی پرسشنامه اول ……………………………………………………………………………………….. 60
جدول 3-3: نتایج آزمون پایایی پرسشنامه دوم ……………………………………………………………………………………….. 60
جدول 4-1: اطلاعات توصیفی آماری مربوط به پرسشنامه اول……………………………………………………………………..73
جدول 4-2: آزمون t تک نمونه………………………………………………………………………………………………………………..74
جدول 4-3: اطلاعات توصیفی آماری مربوط به پرسشنامه دوم……………………………………………………………………..75
جدول 4-4: آزمون کولموگروف اسمیرنف………………………………………………………………………………………………..76
جدول 4-5: نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه اول ……………………………………………………………….77
جدول 4-6: نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه دوم ……………………………………………………………….77
جدول 4-7: نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه سوم……………………………………………………………….78
جدول 4-8: نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه چهارم…………………………………………………………….79
جدول 4-9: تحلیل آنوا…………………………………………………………………………………………………………………………..80
جدول 4-10: ضرایب رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………….80
جدول 4-11: معادله رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………81
جدول 4-12 :شاخص های برازش مدل اندازه گیری ارزش های فردی……………………………………………………….83
جدول 4-13 :شاخص های برازش مدل اندازه گیری مستولیت پذیری…………………………………………………………86
جدول 4-14 :شاخص های برازش مدل اندازه گیری رازداری و بیطرفی……………………………………………………….88
جدول 4-12 :شاخص های برازش مدل کامل پژوهش………………………………………………………………………………..91
فهرست اشکال و نمودارها شماره صفحه
نمودار 1-1: مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………7
شکل 4-1 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل ارزش های فردی در حالت استاندارد………………………………..84
شکل 4-2 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل ارزش های فردی در حالت معناداری………………………………..84
شکل 4-3 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل الزامات قانونی در حالت استاندارد…………………………………..85
شکل 4-4 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل الزامات قانونی در حالت معناداری……………………………………86
شکل 4-5 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل مسئولیت پذیری در حالت استاندارد………………………………..87
شکل 4-6 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل مسئولیت پذیری در حالت معناداری………………………………..88
شکل 4-7 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل رازداری و بیطرفی در حالت استاندارد………………………………89
شکل 4-8 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل رازداری و بیطرفی در حالت معناداری………………………………..90
شکل 4-9 :نتایج مدل اصلی پژوهش در حالت استاندارد…………………………………………………………………..91
شکل 4-10 : نتایج مدل اصلی پژوهش در حالت معناداری……………………………………………………………….92
چکیده
مقوله اخلاق و عمل کردن به اخلاق حرفهای، از مباحث جدی و مورد توجه در حوزه حسابداری است که به طور مستقیم بر روی صداقت و توانایی حسابداران برای جلب اعتماد عمومی تاثیر دارد. به خصوص اینکه عدم آموزش صحیح و اخلاقی میتواند منجر به فعالیتهای متقلبانه شود.بنابراین اهمیت تحقیق از آن جهت بود که حرفه حسابداری از مشکل ترین و منظبط ترین حرفه های شغلی است و به خاطر خدمات و اطلاعات مفید و تاثیرگذاری که در راستای تصمیم گیری ، برنامه ریزی،رهبری و کنترل فعالیت های سازمان در اختیار مدیران قرار می دهد، باید اعتبار و اهمیت خاصی داشته باشد که در سایه رعایت اخلاق حرفه ای توسط حسابداران می توان به آن رسید. به همین خاطر در این تحقیق به بررسی تاثیر اخلاق حرفهای حسابداران در بهبود و پیشرفت سبکهای نوین رهبری مالی پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش شامل سرپرستان ، سرپرست ارشدان ، مدیران و حسابداران رسمی در استخدام شاغل در موسسات حسابرسی سطح یک معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در سال 1393 است.که اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با جامعه آماری از طریق سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و سایت جامعه حسابداران رسمی استخراج شد. در پژوهش حاضر دو پرسشنامه به منظور بررسی متغیرها و فرضیات مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه اول دارای 24 سوال و پرسشنامه دوم تعداد 29 سوال دارد که به طور همزمان و در قالب یک پرسشنامه میان 350 نفر از سرپرستان ، سرپرست ارشدان ، مدیران و حسابداران رسمی در استخدام موسسات که به کمک جدول کرجسی و مورگان تعیین گردید، توزیع و در نهایت تعداد 291 پرسشنامه تکمیل شده و بدون نقص جهت تجزیه و تحلیل آماری جمع آوری شدند. برای بررسی وضعیت متغیرها و نظرخواهی در خصوص رابطه بین متغیرها با توجه به پرسشنامه اول از آزمونt تک نمونهای و برای بررسی فرضیات پژوهش با توجه به پرسشنامه دوم از آزمون رگرسیون چندگانه در نرم افزار spss و از مدلسازی معادلات ساختاری جهت برازش مدل با نرم افزار LISREL 8.50 استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه اول نشان دهنده رابطه معنادار بین متغیرها و مطلوب بودن وضعیت متغیرها میباشد. همچنین یافتههای حاصل از پرسشنامه دوم نشاندهنده تایید فرضیات پژوهش میباشد.به طوری که کلیه فرضیات تحقیق پس از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های فوق مورد تایید واقع شدند ، که نشان از اهمیت رعایت اخلاق حرفه ای توسط حسابداران و تاثیر آن بر ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی مدیران می باشد.
کلید واژه‌ها: اخلاق، اخلاق حرفه ای، سبک های نوین رهبری مالی
1-1 مقدمه
مقوله اخلاق و عمل کردن به اخلاق حرفهای، از مباحث جدی و مورد توجه در حوزه حسابداری است. منظور از این سخن آن است که علاوه بر نفع و انگیزه های شخصی که لازمه زندگانی بشری است ، و در مواردی هم می تواند منجر به بهبود اوضاع در جامعه گردد، موارد دیگری مانند ارزش های اخلاقی ، حداکـثر کردن سود اجتماعی که در آخر کار نصیب جامعه می شود و همچنین توجه داشتن به اصول و هنجارهای انسانی و اجتماعی می تواند به بهبود وضع جامعه و شکوفایی هر چه بیشتر و ساختن کشوری متمدن تر کمک کند. اخلاق در زندگی انسان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا انسانیت در انسان وقتی شکل می گیرد که ارزشهای اخلاقی در وجود او متبلور شود. هر انسانی را به میزان ظهور ارزشهای اخلاقی در افکار و گفتار و رفتار ارزیابی می کنند. اولین نمودی که از یک شخص در جامعه ظاهر می شود اخلاق آن فرد است . این مهم در مشاغل هم ورود می کند و اخلاق حرفه ای حسابداری ، مسئله مهمی است که به طور مستقیم بر روی صداقت و توانایی حسابداران برای جلب اعتماد عمومی تاثیر دارد. به خصوص اینکه عدم آموزش صحیح و اخلاقی می تواند منجر به فعالیتهای متقلبانه شود. به همین خاطر در این تحقیق تصمیم بر آن است که به بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداری در بهبود و پیشرفت سبک های نوین رهبری مالی پرداخته شود.
بیان مساله
امروزه دنیای پیرامون ما با سرعت زیادی در حال تغییر است. این تغییر در همه ی ابعاد زندگی انسان ها به وضوح قابل مشاهده است. مقوله حسابداری و پیشرفت ها و تغییرات حاصله در امر حسابداری هم از این مقوله مستثنی نیست به طوری که، از جمله موضوعاتی که همواره مورد توجه قرار گرفته مباحث مالی و مباحث مربوط به حرفهی حسابداری بوده است. حسابداری، اختراع بشر و نتیجهی توافقات بشری است. همانطور که از تعریف حسابداری مشخص است، حسابداری، عبارت است از مجموعهی قواعد و روش هایی که با به کارگیری آنها، اطلاعات مالی و اقتصادی یک مؤسسه گردآوری، طبقهبندی و به شکل گزارشهای حسابداری تلخیص میشود و برای تصمیم گیری در اختیار اشخاص علاقه مند و ذینفع قرار می گیرد. این اشخاص می توانند از وضعیت مالی، نتایج عملیات و همچنین دورنمای آینده مؤسسه مطلع شوند.از طرفی همان طور که می دانیم، ویژگیهای هر حرفه عبارت است از:1-پذیرش وظیفه ی خدمت به جامعه2-وجود حداقل شرایط از پیش تعیین شده برای ورود به حرفه ی مورد نظر، همانند مهارتهای تخصصی که از طریق آموزش و تجربه به دست می آیند.3-پایبندی اعضای حرفه به مجموعهای از اصول، ضوابط و ارزش های مربوط در آن حرفه (علی مدد، 1385).بنابراین از آن جا که، اخلاق1 در کسب و کار یکی از بخش های اخلاق کاربردی است و اخلاق حرفه ای2 نیز به عنوان زیر مجموعهای از اخلاق کسب و کار3 می باشد، بهتر است که این حرفه را از منظر اخلاق حرفه ای مورد بحث بگذاریم. اخلاق حرفه ای شامل احکام و روش های پسندیده ای است که در یک حرفه مورد استفاده قرار می گیرد. از اخلاق حرفه ای به عنوان دانشی یاد شده است که به نحوی روشمند، رفتار مناسب و درست را در هر حرفه تبیین نموده و رهنمودهای عملی و کاربردی را به منظور تعیین حد و مرز مسئولیت ها، ارائه می دهد (بیات، 1387). به طوری که ضوابط رفتاری و اخلاقی هر حرفه از مهم ترین خط مشی های آن حرفه به شمار می آید. بنابراین باید برخی از استانداردهای اخلاقی ، با دقت و حساسیت بیشتری رعایت شود از طرفی، صرف نظر از اینکه اهداف سازمان تحت مدیریت مدیران کدامند معمولا مدیران در کوشش های که برای دستیابی به هدف های سازمان انجام می دهند در چهار نوع فعالیت اصلی درگیر می شوند.( تصمیم گیری، برنامه ریزی، رهبری فعالیتهای عملیاتی، کنترل) که برای انجام هر یک از فعالیت های چهارگانه بالا مدیریت نیازمند اطلاعات است.این اطلاعات می تواند از منابع مختلفی نظیر اقتصاددانان، متخصصین مالی، کارکنان فروش و بازاریابی، کارکنان تولید و حسابداری مدیریت بدست آید. و با توجه به اهداف چهارگانه حسابداری مدیریت که در راستای کمک به مدیریت مدیر جهت رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان است و اطلاعات مفیدی برای تصمیم گیری،برنامه ریزی،رهبری فعالیت ها و کنترل در اختیار مدیران قرار می دهد. و نظر به اهمیت اطلاعات ارائه شده توسط حسابداران مدیریت ،که باعث بهبود و اتخاذ تصمیمات صحیح توسط مدیران در حوزه های مختلف از جمله مالی می شود. اینکه حسابداران تا چه میزان در اهمیت اطلاعاتی که ارائه می کنند توجه ویژه ای به اخلاق حرفه ای دارند نکته قابل توجهی است.
همان طور که مشخص است واحد حسابداری به عنوان یکی از بخش های سازمان مورد توجه است. این بخش نیز همانند سایر بخش ها تحت نظارت و رهبری خواهد بود تا بتواند در راستای دستیابی به اهداف کلان سازمان با دیگر واحدهای سازمان همگام شود. محققان بیان کردهاند که رهبری، توانایی اثر گذاشتن بر نگرش ها، توانایی ها و باورهای کارکنان در راستای رسیدن به اهداف سازمانی است. هر چند سال ها رهبری یک موضوع اصلی بین محققان بوده است اما به دلیل تغییرات چشمگیر اجتماعی که در طول دو دهه گذشته اتفاق افتاده است، باعث شده همچنان بحث رهبری و سبکهای نوین آن بیشتر خود را جلوه نمایند (دوکت و مکفارلَن4، 2003). سبکهای رهبری خدمتگزار و تحول گرا که از سبکهای نوین رهبری هستند به دلیل ریشه و مبنای یکسان از شباهت های زیادی برخوردارند که این پژوهش ضمن تعریف و بیان هرسبک به بیان ویژگی های این دو سبک پرداخته و به بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء کاربرد و به کارگیری این سبک ها می پردازد.
با توجه به توضیحات ارائه شده، مسئله اصلی تحقیق عبارت از این می باشد که: « رعایت اخلاق حرفه ای توسط حسابداران چه تاثیری در ارتقاء سبک های نوین رهبری در بخش مالی می تواند داشته باشد؟»
1-3 اهمیت موضوع تحقیق
پیشرفت همواره مورد توجه حسابداران در مباحث مربوط به اخلاق و رعایت اخلاق حرفه ای بوده، که در طول زمان به وجود می آید. اهمیت این موضوع در این است که حرفه ی حسابداری نیز یکی از متشکل ترین و منضبط ترین حرفه های دنیاست. این حرفه به دلیل نوع و ماهیت خدماتی که ارائه می نماید باید اعتبار و اعتماد خاصی داشته باشد. تداوم این اعتبار و اعتماد و تقویت آن، به پایبندی فکری و عملی اعضای حرفه به ضوابط رفتاری و اخلاقی آن بستگی دارد (آئین رفتار حرفه ای، 1385).
هم اکنون به دلیل عدم آموزش اخلاق حرفه ای در چارچوب حسابداری حرفه ای، تجارت جهانی با مشکلات بسیاری مواجه شده است. قلب، جعل و اغراق عمدی در حسابداری شرکت ها و دیگر رفتارهای سوء حرفه ای منجر به افزایش مؤسسات مالی در حال ورشکستگی شده است. نمونه هایی همچون، فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون، وردکام، گلوبال کراسینگ در ایالات متحده آمریکا و … همگی اعتبار گزارش های مالی و پاسخگویی آنها را به شدت پایین آورده است. مواردی از این دست تا حدی ممکن است منجر به اثرات نامطلوب بر روی وضعیت اقتصادی کشورها شود. همچنین، فعالیت های متقلبانه سبب شده است تا اثرات مخربی بر سرمایه گذاری و بازارهای مالی وارد شود، زیرا مردم چنین استدلال می کنند که این اعمال به دلیل رفتارهای غیر اخلاقی حسابداران و عدم درک صحیح آنها از اصول اخلاقی صورت گرفته است و باعث بحران اخلاقی در حرفه حسابداری شده است. لذا تحقیق و پژوهش در خصوص تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی، لازم و ضروری جلوه می نماید و می تواند رهنمود هایی را در جهت بهتر شدن شرایط فراهم کند.
1-4 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف اصلی
مطالعه و بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی
اهداف فرعی
1-بررسی رابطه ارزش های فردی حسابداران و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی
2- بررسی رابطه الزامات قانونی در حوزه ی حسابداری و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی
3- بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداران و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی
4- بررسی رابطه رازداری و بی طرفی حسابداران و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی
1-5 سوالات تحقیق
1-5-1 سوال اصلی
آیا بین اخلاق حرفهای حسابداران و ارتقاء سبکهای نوین رهبری در حوزهی مالی رابطه معنیدار وجود دارد؟
1-5-2سوالات فرعی
1- آیا بین ارزشهای فردی حسابداران و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی رابطه معنی دار وجود دارد؟
2-آیا بین الزامات قانونی در حوزهی حسابداری و ارتقاء سبکهای نوین رهبری مالی رابطه معنی دار وجود دارد؟
3-آیا بین مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداران و ارتقاء سبکهای نوین رهبری مالی رابطه معنیدار وجود دارد؟
4-آیا بین رازداری و بیطرفی حسابداران و ارتقاء سبکهای نوین رهبری مالی رابطه معنیدار وجود دارد؟
1-6 فرضیه های تحقیق
1-6-1 فرضیه اصلی
بین اخلاق حرفه ای حسابداران و ارتقاء سبکهای نوین رهبری در حوزهی مالی رابطه معنیدار وجود دارد.
1-6-2 فرضیات فرعی
1-بین ارزش های فردی حسابداران و ارتقاء سبکهای نوین رهبری مالی رابطه معنیدار وجود دارد.
2-میان الزامات قانونی در حوزهی حسابداری و ارتقاء سبکهای نوین رهبری مالی رابطه معنیدار وجود دارد.
3-بین مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداران و ارتقاء سبکهای نوین رهبری مالی رابطه معنیدار وجود دارد.
4-میان رازداری و بی طرفی حسابدار و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی رابطه معنی دار وجود دارد
1-7 مدل تحقیق

نمودار 1-1: مدل مفهومی تحقیق
1-8 متغیرها و واژه های کلیدی
این پژوهش دارای یک متغیر مستقل با عنوان “اخلاق حرفه ای حسابداران” و یک متغیر وابسته با عنوان “ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی” می باشد، که با استفاده از ابزار پرسشنامه طی نظر سنجی از متخصصین حسابداری، در ابتدا رابطه ی چهار مولفه اخلاق حرفهای که در قالب مدل مفهومی فوق بیان شده اند را با شش مولفه اصلی سبک های نوین رهبری، شامل ارزش های رهبران در بعد تبیین کننده وضع موجود، صلاحیت های رهبری، خود مدیریتی، وظایف کارکنان، روابط انسانی و ارتباط با مشتریان ، مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفته و سپس با توجه به روابط این مولفه ها، تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران بر ارتقاء یا عدم ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
1-8-1 تعاریف نظری
اخلاق و اخلاق حرفه ای: اخلاق را می توان به عنوان شاخه ای از فلسفه تعریف نمود که ارزش را با توجه به رفتار انسان در ارتباط با درستی یا نادرستی اقدام ها و نیز خوبی یا بدی نیست و پیامدهای اقدام ها مورد توجه قرار می دهد (اسمیت و لی5، 2009).
تعاریف مختلفی از اخلاق حرفه ای ارائه شده است، از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
اخلاق کار، متعهد شدن انرژی ذهنی و روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی است در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه به هر نحو؛
مقصود از اخلاق حرفه ای مجموعه قواعدی است که باید افراد داوطلبانه و براساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه ای رعایت کنند؛ بدون آن که الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف، به مجازات های قانونی دچار شوند (ناظری، 1391).
رهبری: گروهی، رهبری را تأثیرگذار بر افراد در انجام وظایفشان با میل و علاقه توصیف کرده اند. گروهی دیگر با تأکید بر روابط بین افراد، رهبری را نفوذ بر مرئوسان از طریق برقراری ارتباط با آنان برای تحقق اهداف سازمانی تعریف کرده اند.
رهبری تحولگرا : نظریه رهبری تحول گرا ریشه درکارهای برنز دارد. برنز، زندگی رهبران سیاسی و اجتماعی که تحول زیادی در ملّت ها، جوامع و گروه ها ایجاد کرده بودند را بررسی کرد. برنز نتیجه گیری کرد که رهبران از دو مجموعه رفتارهای متفاوت برای تأثیرگذاری بر پیروان خود استفاده می کنند:
الف) رهبری تعامل گرا؛ ب) رهبری تحولی.
برنز، رهبری تحول گرا را به عنوان انگیزش دادن به پیروان با جذاب کردن آرمان های بالاتر و ارزش های اخلاقی تعریف کرد. از آن جایی که رهبران تحول گرا دید روشنی نسبت به آینده دارند، آن ها به دنبال ایجاد تغییرات و پیشبرد سازمان در جهتی هستند که تصورات خود را تحقق بخشند. باس و آوولیو61993، رهبری تحول گرا را به عنوان رهبری تعریف کرده اند که هنگامی اتفاق می افتد که رهبر علاقه ای را میان همکاران و پیروان خود بر می انگیزد که کار خود را از یک دیدگاه جدید نگاه کنند (رابینز، 1381).
رهبری خدمتگزار: این واژه در سال 1970 توسط رابرت گرین لیف7 ابداع شد. این سبک از رهبری بیش از آنکه قابل آزمایش و جنبه تئوریک داشته باشد، بیشتر فلسفی است و همچنین به عنوان یک رویکرد بلندمدت، به لحاظ ایجاد تغییر و تحول در زندگی و حیطه شغلی به شمار می‌‌آید. دَفت8 طی سال 1999 چهار قاعده ی اخلاقی مربوط به رهبری خدمتگزار را بیان نموده است:
1- خدمت رسانی به دیگران قبل از آنکه به خود خدمت کنیم.
2-گوش دادن به خواسته های دیگران و تصدیق گفته های آنان
3-ایجاد اعتماد در دیگران
4-رشد دادن افراد از طریق تغذیه روحی و روانی (زاهدی، 1378)
1-8-2تعاریف عملیاتی
اخلاق حرفه ای: در این پژوهش به دلیل تعدد تعاریف این واژه و تنوع آن، تعریف متمرکزی مد نظر نبوده و تعاریف گفته شده در بخش تعاریف نظری را به عنوان معنی این واژه در نظر می گیریم. و جهت سنجش رابطه اخلاق حرفه ای حسابداران بر ارتقاء سبک های نوین رهبری، چهار مولفه برای اخلاق حرفه ای مد نظر می باشد که منظور از هر مولفه به شرح ذیل می باشد.
رازداری و بیطرفی حسابدار:
رازداری: حسابدار باید به محرمانه بودن اطلاعاتی که در جریان ارائه خدمات حرفه ای خود بدست می آورد توجه کند و نباید چنین اطلاعاتی را بدون مجوز صریح صاحبکار یا کار فرما،استفاده و یا افشاء کند؛مگر آنکه از نظر قانونی یا حرفه ای حق و یا مسئولیت افشای آنرا داشته باشد.(آیین رفتار حرفه ای،1385)
بیطرفی: حسابدار باید بیطرف باشد و نباید اجازه دهد هر گونه پیش داوری،جانبداری،تضاد منافع یا نفوذ دیگران،بیطرفی او را در ارائه خدمات حرفه ای مخدوش کند (آیین رفتار حرفه ای،1385).
مسئولیت پذیری اجتماعی:
یعنی پذیرش؛
1-مسئولیت در قبال جامعه
2-مسئولیت در قبال صاحبکار
3-مسئولیت در قبال سایر اعضای جامعه
4-مسئولیت در قبال خود (حساس یگانه،1391)
الزامات قانونی
عبارتنداز:
1-رعایت قوانین و مقررات تجارتی، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی
2-رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارائه صورت های مالی و یاداشت های همراه آن
3-نحوه ارائه وضعیت مالی و نتایج عملیات شخص مورد رسیدگی در صورت های مالی
ارزشهای فردی حسابداران: ارزشهای فردی باورهایی درباره آن چه که درست یا غلط است می باشد.این باورها از تجربه، ارزش های خانواده، باورهای دینی، سنتهای فرهنگی، استانداردها و اقدامات حرفه ای نشأت می گیرد.این ارزش ها با تغییر در زمان، فرهنگ، دین و افراد تغییر می کنند (بهاری فر و جواهری کامل، 1389)
سبکهای رهبری: سبک های رهبری نوین گوناگونی همچون رهبری تمام عیار، رهبری تحول گرا، رهبری خدمتگزار و … وجود دارند. در این پژوهش منظور از سبکهای رهبری، بیشتر سبک رهبری خدمتگزار و تحول گرا می باشد.که در ذیل منظور از هر کدام از این سبک ها و شش مولفه اصلی جهت سنجش ارتقا و یا عدم ارتقاء این سبک ها تعریف می شوند.
رهبری تحول گرا: برنز، رهبری تحول گرا را به عنوان انگیزش دادن به پیروان با جذاب کردن آرمان های بالاتر و ارزش های اخلاقی تعریف کرد. (رابینز، 1381).
رهبری خدمتگزار: در رهبری خدمتگزار، رهبر باید یک مجموعه از ذهنیاتی که مبتنی بر ارزش دادن به افراد و توجه به افراد است را داشته باشد. تمرکز رهبر در این سبک رهبری بر افراد و پیروان است، و رهبر باید علائق شخصی خویش را زیر پا بگذارد. دو سبک رهبری خدمتگزار و رهبری تحول گرا ریشه در رهبری کاریزماتیک دارند.
منظور از مولفههای سبک رهبری عبارتنداز:(اجتهادی و شاه طالبی،1387)
جدول 1-1: مولفه های سبک رهبری
ارزش رهبران در بعد تبیین کننده ی وضعیت موجودارزش رهبران در بعد ارتباط با مشتریاندارا بودن تعریف روشن از رسالت ها و ارزش های سازمانیدر نظر گرفتن مشتریان با عنوان محور تمام برنامه هاآگاهی از چشم انداز های آینده سازمانیتوجه به عوامل فیزیکی و معماری محیطتوانایی تحلیل تحولات محیطیاعتقاد به مشارکت و درگیری فعال مشتریان در انجام امورتوانایی ایجاد بصیرت مشترک برای گروه های مختلفاعتقاد به آزادی فردی(فکر و عمل)دارا بودن برنامه های روشن برای آموزش و انتقال ارزشهاتوجه به فضای سازمانی مورد نیاز مشتریانارائه مفهوم مشترک از فرهنگ سازمانی برای کلیه اعضاتجهیز فضا به فناوری روزارائه تصویر سازمانی منطبق با واقعیتتوجه به عوامل نمادی (اندازه و تجهیزات دفتر ریاست و…)تفکر جهانی (کسب آگاهی از معضلات جهانی)اختصاص فضا به فعالیت های فوق برنامهمهارت در ایجاد قابلیت رقابتیایجاد فضای شاداب،زنده و با نشاطارزش رهبران در ارتباط با وظایف کارکنانارزش رهبران در بعد صلاحیت های رهبریارائه فرصت برای رشد حرفه ای کارکنانآگاهی از نظریه های مختلف رهبریامانت داری و رازداری کارکنانانجام کار هدفمندایجاد فرصت های برابر برای همه ی کارکنانتاکید بر کیفیت انجام کارتمایل به حفظ حقوق دیگرانهوش رهبریشناسایی و تقدیر از عملکردهای خوب و مطلوبپاسخگویی در قبال وظایف خودپاسخگویی سریع به نیاز های آنانارزیابی مداوم از عملکردها در جو صمیمی و بدون تنشتحمیل نکردن نقش های متعدد به آنهاخطر پذیریارائه مزایای شغلی مناسبآسانگیریبر خورد های عادلانهتوانایی ایجاد انگیزهتوجه به تفاوت های فردی در انجام کارخود اتکایی و داشتن اعتماد به نفسروشن نمودن معیارهای شایستگینو آوری و خلاقیتتوسعه محیط رقابتی برای کارکنانآینده نگری مشارکت در تصمیم گیری داشتن تفکر چند بعدی و واگراارزش های خود مدیریتی رهبرانارزش رهبران در بعد روابط انسانیپرهیز از جمود فکریتوسعه دهنده محیط دوستیمهارت خود ارزیابیکاهش دهنده ی کشمکش بین افرادصداقتمقدم داشتن دیگران بر خودتواضع و فروتنی در برخورد با دیگرانتوجه به ارتباطات موثر سازمانی در تمام سطوحمعنا گراییرفتار محترمانه با دیگراننشان دادن انسجام شخصیتی در برخورد با دیگرانعدم غرض ورزی در ارائه اطلاعات و آیین نامه ها پایبندی به اخلاقیاتشنود موثر و فوری در مورد درخواست های کارکنانپایبندی به ارزش های سازمانی و اعمال فردیتوجه به احساسات فردی کارکنانترغیب دیگران به رعایت ارزش های سازمانراهنمایی و مشاوره به جای توبیخ و سرزنشجلوگیری از اظهار نظر مخرب نسبت به سازماناعتقاد به عضو یک خانواده بودنقبول اشتباه ها و درس گرفتن از آنهاتخصیص زمان برای ملاقات های چهره به چهره
منظور از سبک های نوین رهبری در بعد مالی عبارتنداز: مدیرانی که برای تصمیم گیری، برنامه ریزی، کنترل و رهبری فعالیت های عملیاتی سازمان خود از اطلاعات بدست آمده از روش های کنترل جامع کیفیت ،مدیریت بر مبنای فعالیت،هزینه یابی بر مبنای فعالیت،سیستم مدیریت هزینه،مدیریت به موقع موجودی ها و حسابداری سنجش مسئولیت که توسط حسابداران مدیریت تهیه می شوند،استفاده کنند.
1-9 حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.
1-9-1 قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این پژوهش را، کلیه موسسات حسابرسی سطح یک معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد .
1-9-2 قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات تعداد حسابداران و متخصصان حسابداری شاغل در موسسات حسابرسی سطح یک معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال 1392 و 1393 می باشد.
1-9-3 قلمرو موضوعی تحقیق
این پژوهش به بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء یا عدم ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی می پردازد.

2-1 مقدمه
در این فصل ، ابتدا به بیان مبانی نظری تحقیق حاضر که در مورد تعاریف و ویژگی های اخلاق ، اخلاق حرفه ای ، اخلاق حرفه ای در حسابداری و سبک های رهبری است ، پرداخته می شود و سپس به بیان و مرور کارها و مطالعات انجام شده در ایران و خارج از ایران پرداخته می شود و در نهایت اقدام به جمع بندی و نتیجه گیری در این فصل می شود .
2-2 مبانی نظری تحقیق
2-2-1 تعریف اخلاق
اخلاق از مقولاتی است که با فطرت بشر سرشته است و همواره در زندگی او از آغازین روزهای تاریخ تا کنون نقش اساسی داشته است ،البته به این مقوله نگاه های متفاوتی شده است و بنابراین تعریف های متفاوتی هم از آن ارائه شده است. اخلاق بر وزن افعال کلمه‏اى عربى و جمع واژه خلق است. خلق مجموعه صفات ،ویژگی ها، حالات و خوی درونی که در نفس راسخ و سرچشمه‌ی گفتار و رفتار انسان هستند به گونه‏اى که انسان، بى درنگ و بدون اندیشه، کار پسندیده و یا ناپسندى را انجام دهد، در مقابل خَلق که هیأت و شکل ظاهرى و جسمى آدمى است که با چشم دیده مى‏شود.( بیات ، 1387). اعمال انسان متناسب با ویژگى‏هاى نفسانى اوست؛ یعنى اگر صفات نفسانى کسى نیکو باشد اعمال او هم نیکو خواهد بود. به همین دلیل وقتى کسى همواره اعمال خوبى انجام مى‏دهد، مى‏گویند اخلاق او خوب است و کسى که همواره اعمال بدى انجام مى‏دهد مى‏گویند اخلاق او بد است. موضوع اصلى علم اخلاق، نفس انسانى است، که محل استقرار خوی و خصلت های نیک و بد است و سبب انجام کارهاى پسندیده و ناپسند مى‏گردد. (بیات ، 1385). «تهذیب اخلاق»، «تهذیب نفس» و «تزکیه نفس» بیان دیگرى است از علم اخلاق اند. شهید مطهرى مى‏نویسد: «اخلاق عبارت است از علم زیستن، یا علم چگونه باید زیست …. در حقیقت، چگونه زیستن دو شعبه دارد: شعبه چگونه رفتار کردن و شعبه چگونه بودن. چگونه رفتار کردن، مربوط مى‏شود به اعمال انسان (که البته شامل گفتار هم مى‏شود) که چگونه باید باشد و چگونه بودن، مربوط مى‏شود به خویها و ملکات انسان که چگونه و به چه کیفیت باشد…». در واقع اخلاق شناخت بایدها و نبایدها و پرورش صفات نیکو و خلقیات فاضله در قلب و دل و بازتاب آنها در عمل است که زیربنای رشدِ شخصیت انسانی هر فردی را تشکیل داده و منجر به ایجاد شخصیتی متعادل و انسانی خواهد شد (اعتمادی و همکاران، 1391). اولین گام در اخلاق، خود شناسی و خودسازی فردی است. اخلاق فردی سه مرحله دارد؛ مرحله اول شناخت نقاط ضعف و نقاط قوت فردی، مرحله دوم تقویت نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعف و مرحله سوم رسیدن به عزت و اعتماد به نفس در سایه باور و عمل به دستورات الهی است. در هریک از این سه مرحله موانعی وجود دارد که مانع از خودشناسی ، خودسازی و خودباوری می شود. برای انجام این مهم باید از خودشناسی آغاز کرد تا به ضرورت خودسازی و رسیدن به مرحله خودباوری و در نهایت به خداشناسی و خدا محوری در زندگی رسید (اعتمادی و همکاران ، 1391 ).
2-2-1-1 تعاریف و دیدگاه بزرگان از اخلاق
امام على علیه السلام اخلاق و صداقت را دو عامل و سرآمد ایمان معرفى نموده و مى فرماید (( سرآمد تمام وظائف اخلاقى براى افراد با ایمان این است که خود را به صفات حمیده و اخلاق پسندیده متصف و متخلق سازند و خویشتن را بزیور راستى و راستگویى بیارایند )).
ارسطو مى گوید: فضیلت نفسانى یا اخلاقى باید کسب شود و به درجه عادت برسد، و عمل به آن شاق و دشوار نباشد، بلکه از روى رغبت و لذت و علم و اختیار واقع شود. و هر گاه این شرایط فراهم آید فضیلت ممدوح خواهد بود ( دیلمی ، 1388) .
دکارت عقیده دارد که اگر چه هر فردى از ما از افراد دیگر جداست ، ولیکن چون تنها نمى توانیم زیست کنیم ، ناچار باید منافع خود را تابع منافع حقیقى جماعتى، که جزء آنها هستیم بنمائیم و اگر کسى این حس را داشته باشد که صلاح کل، مقدم بر صلاح جزء است، مکارم والاء از او ظهور خواهد کرد، و حتى براى خدمت به دیگران جان خود را به خطر خواهد انداخت. خلاصه، آن که عمل انسان همواره باید موافق عقل باشد و اگر چنین شود البته سعادت و خرسندى خاطر ،که مراد و منظور از علم اخلاق همان است ، حاصل خواهد گردید.
سقراط بیان می کند که انسان جویاى خوشى و سعادت است و جز این تکلیفى ندارد، اما خوشى به استیفاى لذات و شهوات به دست نمى آید، بلکه بوسیله جلوگیرى از خواهش هاى نفسانى، بهتر میسر مى گردد. و سعادت افراد در ضمن سعادت جماعت است، بنابراین ، سعادت هر کس در این است، که وظائف خود را نسبت به دیگران بهتر انجام دهد. بنابراین دانش بشر، باید او را به سوى سعادت سوق دهد، نه اینکه هر چه بیشتر و زیادتر به فساد آلوده اش نماید.
2-2-1-2 اهمیت اخلاق
اخلاق در زندگی انسان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا انسانیت انسان وقتی شکل می گیرد که ارزشهای اخلاقی در وجود او متبلور شود . هر انسانی را به میزان ظهور ارزشهای اخلاقی در افکار و گفتار و رفتار ارزیابی می کنند، اولین نمودی که از یک شخص در جامعه ظاهر می شود اخلاق آن فرد است. فضائل اخلاقی مطلق است و همه آن را می پسندند..پیامبر اسلام(ص)می فرمایند: من برای تکمیل کردن خوبی های اخلاقی مبعوث شدم ( مطهری ، 1364 ).
2-2-1-3 انواع اخلاق
در این قسمت به شاخه ها و انواع اخلاق پرداخته می شود که در ذیل آمده است .
1- درارتباط با خدا ؛ اخلاق بندگی یا خدا محوری: انسان نسبت به خالق و آفریدگار خود، وظایف اخلاقی دارد. هر کسی احساس می کند هر چه دارد از خدای متعال است و تنها با عبادت معبود حقیقی هستی آرامش می یابد. فضایل و رذایل مربوط به رابطه انسان و خدا در اخلاق بندگی مشاهده می گردد. فضایلی مانند شکر، توکل‌،‌ ایمان، عبادت، اخلاص،‌ تسلیم، تقوا ‌و…در این قسم جای دارد.
2-درارتباط با خود ؛ اخلاق فردی: هر انسانی نسبت به خود نیز وظایفی دارد. فضایل و رذایل مربوط به حیات فردی انسان ها، فارغ از رابطه با غیر در اخلاق فردی بحث می شود. فضایل صبر، شجاعت، حسن تدبیر، شهامت، حلم،‌ عفت،‌ حیا، زهد، قناعت و… و رذایلی از قبیل جبن، تهور، عجله، غضب، عجب و … در این بخش خواهد آمد .

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید