پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (2420)

1-7- خوشهبندی خوشهبندی، یکی از شاخه‌های یادگیری بدون نظارت است و فرآیند خودکاری است که طی آن، نمونهها به دسته‌هایی که اعضای آن مشابه یکدیگر هستند، تقسیم می‌شوند که به این دسته‌ها، خوشه گفته می‌شود Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود تحقیق c (2418)

2-3-5- مراحل مشارکت432-3-6- اشکال مشارکت:44 سایت منبع 2-3-7- گونه های مشارکت شهروندان:462-3-8- مراحل تحول تاریخی مشارکت492-3-9- الگوهای مشارکتی تجربه شده در دو دهه اخیر502-3-10- مزایای مشارکت522-3-11- موانع مشارکت:532-3-12- ابعاد نظری مشارکت:552-3-12-1- پارادایم واقعیت اجتماعی:552-3-12-2- پارادایم Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (2417)

2-9-1 اهداف آمایش سرزمین162-10 جغرافیای کاربردی و آمایش سرزمین162- 11 مدیریت محیط172-12 مشارکت ژئومورفولوژی درمدیریت محیط172-13 کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی عمران حوضه های رودخانه ای182-14 خصوصیات حوضه های آبریز نواحی مرتفع182-15 خصوصیات حوضه های Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله c (2416)

2-2-1مکاتب دهگانه استراتژی132-2-2 دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV)152-2-3 رویکرد ظرفیتهای پویا(DCA)162-2-4 مقایسه رویکردها172-3 منابع182-3-1 منابع مشهود182-3-2 منابع نامشهود192-3-3 ظرفیت های اختصاصی202-4 کارایی222-5 اثربخشی222-5-1 رویکرد های سنتی برای سنجش اثر بخشی232-5-2 رویکرد های نوین برای سنجش Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (2415)

1-5 سوالات تحقیق61-6 فرضیه های تحقیق61-7 مدل تحقیق71-8 متغیرها و واژه های کلیدی71-9 حدود مطالعاتی121-9-1 قلمرو مکانی تحقیق121-9-2 قلمرو زمانی تحقیق121-9-3 قلمرو موضوعی تحقیق12فصل دوم: مرور ادبیات و پیشینه پژوهش2-1 مقدمه152-2 مبانی نظری تحقیق152-2-1 تعریف Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ مقاله c (2414)

3-5 جامعه و نمونه آماری503-5 قلمرو تحقیق533-8 جمع‌آوری داده‌های تحقیق543-9 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها55فصل چهارم: نتایج564-1 مقدمه574-2 آماره‏های توصیفی574-3 آزمون فرضیه‏های تحقیق624-3-1 آزمون فرضیه اول624-3-2 آزمون فرضیه دوم تحقیق66فصل پنجم: بحث و نتیجه‏گیری705-1 مقدمه715-2 Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (2413)

3-9- ازمون نرمال بودن داده ها(کولموگوروف- اسمیرنوف)553-10- ضریب همبستگی553-11- خلاصه فصل55فصل چهارم تجزیه و تحلیل دادهها4-1- مقدمه574-2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش574-3- روایی و پایایی پرسشنامه634-4- آزمون نرمال بودن متغیرها644-5- آزمون فرضیههای پژوهش654-6- رتبه بندی متغیرهای Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ مقاله c (2412)

1-6-3- قلمرو موضوعی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………71-7- متغیرهای تحقیق و شاخص های اندازه گیری آن ها ……………………………………………………………………..71-7-1- متغیروابسته ………………………………………………………………………………………………………………………….71-7-2- متغیرمستقل …………………………………………………………………………………………………………………………8 1-7-3- متغیر کنترل ………………………………………………………………………………………………………………………111-8- بیان مدل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..12 1-9- تعریف واژه های کلیدی ………………………………………………………………………………………………………….141-10- جنبه های Read more…

By 92, ago